Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po naši strani se strinjate s pravili uporabe piškotkov.V redu


 

OZNAČEVANJE NEVARNIH KEMIKALIJ

 

Kateri podatke se navede na etiketo za snovi ali zmesi, ki so razvrščene kot nevarne?

 

ŠT.

PODATKI

PRIMER IZDELKA

1

ime izdelka

AEROSOL MAJ

2

ime, naslov in telefonsko številko dobavitelja

Zavod MAJ, Kamnica

3

nominalno količino snovi ali zmesi v pakirancu, ki je na voljo za splošno uporabo, razen, če je ta količina navedena drugje na pakirancu

1L

4

identifikatorje izdelka (snov –CAS, IUPAC; zmes –trgovsko ime, opredelitev vseh snovi v zmesi, zaradi katerih se razvrsti na podlagi akutne strupenosti, jedkost za kožo ali hude poškodbe oči, mutagenost za zarodne celice, rakotvornost, strupenost za razmnoževanje, preobčutljivosti kože ali dihal, specifične strupenosti za ciljne organe ali nevarnosti za vdihavanje).

Vsebuje: metil acetat CAS: 79-20-9, ksilen CAS: 1330-20-7, 2-butoksi etanol CAS: 111-76-2, metanol CAS: 67-56-1

5

piktograme za nevarnost

6

opozorilna beseda

NEVARNO

7

stavke o nevarnosti

Zelo lahko vnetljiv aerosol. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

8

previdnostne stavke

Hraniti zunaj dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC/122 oF. Odstraniti vsebino/posodo v skladu s predpisi.

9

razdelek za dodatne informacije (EUH xxx)

/

 

 

 

 

 Svetovanje za nevarne kemikalije - Brigita Bratušek, Zavod Maj.

Posebne zahteve za zapirala, varna za otroke, in otipna opozorila na nevarnost

 

POSODE SE OPREMIJO Z ZAPIRALI, VARNIMI ZA OTROKE, če vsebujejo sledeče kemikalije:

POSODE SE OPREMIJO Z OTIPNIMI OPOZORILI, če vsebujejo sledeče kemikalije:

zelo strupene (T+) in strupene (T) (GHS: akutno strupene ali specifično strupene za ciljne organe)

zelo strupene (T+), strupene (T), zdravju škodljiva (Xn) (GHS: akutno strupene, specifično strupene za ciljne organe kat.1 in 2, mutagene, rakotvorne, strupene za razmnoževanje kat. 2)

jedke (C) (GHS: jedke za kožo)

jedke ( C ) (GHS:jedkost za kožo)

s stavkom R 65 (GHS: nevarne za vdihavanje)

zelo lahko vnetljive (F+), lahko vnetljive (F) (GHS:vnetljivi plini, tekočine in trdne snovi kat. 1 in 2)

metanol, diklorometan ….(GHS =)

GHS:povzročanje preobčutljivosti dihal, nevarnost za vdihavanje

 

 

Magnezijev klorid heksahidrat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zdravja s celostnim pristopom: http://www.aboutus.org/zdravje-plus.com


 


spletno gostovanje